นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY)

ทางบริษัทให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งคัด

1. ความยินยอมเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ แอป หรือ บริการต่างๆของบริษัท ท่านตกลงให้ทางบริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หรือ สถานที่การจัดส่งสินค้า
  • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address MAC Address Cookie ID
  • ข้อมูลอื่นๆ เช่น ประสบการการณ์ใช้งานบนเว็บไซต์

โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่มีความจำเป็น หรือตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้

2. บริษัทจะนำข้อมูลของท่านมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อตอบโจทย์การให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. บริษัทมีระยะเวลาเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ตามเหตุผลอันสมควรแก่การเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ และเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล และมีความจำเป็นทางกฎหมายหรือต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

4. บริษัทไม่มีการจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกนี้ไม่รวมถึงบุคคลที่ 3 ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือบริษัทในการดำเนินธุรกิจข ตราบใดที่บุคคลเหล่านี้มีการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ

5. ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทในรูปแบบของสำเนา รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ และสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท

นโยบายการใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ของบริษัทใช้คุกกี้เพื่อจำแนกท่านออกจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ให้ท่านได้ และช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน บริษัทจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วยเช่นกัน

บริษัทใช้ประเภทของคุกกี้ ดังนี้

  • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ เช่น คุกกี้ที่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ที่ปลอดภัยได้
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ช่วยในการจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่าง ๆ ในเว็บไซต์อย่างไรในระหว่างการเข้าชม สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ เช่น ทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการค้นหาได้อย่างง่ายดาย
  • คุกกี้เกี่ยวกับการทำงาน (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำท่าน เมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้ง คุกกี้นี้จะช่วยให้บริษัทจัดเนื้อหาที่เหมาะสำหรับท่าน ทักทายท่านด้วยชื่อ และจดจำค่าที่ท่านเลือกได้
  • คุกกี้คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย วิเคราะห์พฤติกรรมของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้ท่านได้อย่างเหมาะสม

กรณีที่ท่านใช้งานงานเว็บไซต์ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมนโยบายการใช้คุกกี้ โดยท่านสามารถยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ได้ ในการตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่าน

ติดต่อสอบถาม 02-105-2056